Otvoritev razstave Filipa Matka Ficka “Akrilnost let”